Δικαιώματα & Υποχρεώσεις Ασθενών

Κατά την παραμονή στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών οι ασθενείς έχουν τα ακόλουθα Δικαιώματα και Υποχρεώσεις:.

Δικαιώματα Ασθενών

  • Το προσωπικό του Νοσοκομείου είναι υποχρεωμένο να αντιμετωπίσει τον ασθενή με σεβασμό, ευγένια και διακριτικότητα.
  • Ο γιατρός υποχρεούται να ενημερώσει τον ασθενή για την ασθένεια του.
  • Ο ασθενής είναι ελέυθερος να εκφράσει καθαρά τις ανάγκες και επιθυμίες του.
  • Ο ασθενής μπορεί να δεχτεί ή να αρνηθεί οποιαδήποτε θεραπεία του προτείνει ο γιατρός.

Υποχρεώσεις Ασθενών

  • Οι ασφαλισμένοι σε οποιαδήποτε άλλο ταμείο εκτός από Δημόσιο και ΟΓΑ πρέπει να περάσουν πρώτα από το ΓΡΑΠΕΤ (Γραφείο Περιθάλψεως Τρίτων).
  • Ο ασθενής πρέπει να δώσει στον γιατρό οποιαδήποτε πληροφορία θα του είναι χρήσιμη. Η πληροφορία θα παραμείνει εμπιστευτική.
  • Ο ασθενής πρέπει να σέβεται το Ιατρικό και Νοσηλευτικό προσωπικό, αλλά και όλο το προσωπικό του Νοσοκομείου, τους υπόλοιπους επισκέπτες και ασθενείς.
  • Ο ασθενής πρέπει να διατηρεί τους χώρους του Νοσοκομείου καθαρούς.